Privacy en disclaimer


Stichting (Wij zijn) Stichting Floor hierna te noemen Stichting Floor, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij jou over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Stichting Floor. Het geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

VERANTWOORDELIJKE
Stichting Floor, Simon van Haerlemstraat 50, 1962 VD HEEMSKERK  is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

Stichting Floor vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar achterban met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Floor verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten; het voeren van de leden- en donateursadministratie; het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden; het bevragen van leden en het doen van onderzoek; het telefonisch benaderen van donateurs en geïnteresseerden om meer te vertellen over onze campagne(s) en hoe daaraan (financieel) bij te dragen; het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden; het aangaan van een samenwerking met derde partijen; onze bedrijfsvoering; het voldoen aan een wettelijke verplichting; archief doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
Stichting Floor verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice en de website van Stichting Floor. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Floor. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij jouw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Stichting Floor verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
bankrekeningnummer (IBAN);
telefoonnummer;
geboortedatum;
geslacht;
e-mailadres;
interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).
donatiegegevens

HET AAN- EN AFMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Stichting Floor biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, actievoerders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws en ontwikkelingen van werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

VERTROUWELIJKE OMGANG MET GEGEVENS
Stichting Floor gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Floor kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Floor maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

GEGEVENSDELING MET DERDEN
Je persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Floor verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

BEWAARTERMIJNEN
Stichting Floor bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

GEGEVENS INZIEN OF VERWIJDEREN
Je kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan Stichting Floor. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de Avg. Je kunt ook verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Floor nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.

Stuur je verzoek naar:
Stichting Floor 
Simon van Haerlemstraat 50
1962 VD HEEMSKERK.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

TECHNISCHE BEVEILIGING
Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Floor passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

KLIKGEDRAG
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bekeken pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie of bij het invullen van een formulier.

COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

COOKIES ACCEPTEREN
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

COOKIES VERWIJDEREN OF UITSCHAKELEN
Je kunt cookies ook uitschakelen, dit kun je doen tijdens je eerste bezoek aan de website, door te klikken op 'Nee, liever niet' in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via je browser de cookies uit te schakelen.Noodzakelijk/functionele cookies Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende doeleinden:

ANALYTISCHE COOKIES
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst: Google Analytics We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Tracking cookies. De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.
SOCIAL MEDIA
Indien je gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kun je regelmatig de op jouw computer opgeslagen cookies wissen.

VRAGEN?
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt je deze richten aan Stichting Floor via eerder genoemd adres of per e-mail: stichtingfloor@gmail.com,

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 2 maart 2019.

Stichting Floor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid via deze website.